5 juli 2021
Titel onderzoek:

Schematherapie bij Dissociatieve Identiteitsstoornis

Omschrijving:

Een categorie van stoornissen die vaak geassocieerd wordt met een voorgeschiedenis van trauma zijn de dissociatieve stoornissen, waarvan de Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS) de meest ernstige en chronische vorm is. Patiënten die lijden aan DIS kampen met een hoge lijdensdruk, beperkingen op diverse levensgebieden, een hoog gebruik van de behandeling en hoge behandelingskosten. Het doel van dit onderzoek is om de behandeling van patiënten met DIS te verbeteren door toepassing van een aangepaste vorm van schematherapie, een behandeling die zeer effectief is bij verwante stoornissen.

De huidige studie bouwt voort op een eerdere pilotstudie die een eerste test opleverde van de werkzaamheid van een aangepaste schematherapie benadering voor DIS.

Schematherapie voor DIS is aangepast aan de specifieke behandelbehoeften van deze patiënten, waarbij er onder meer aandacht is voor de extreme vermijding die deze patiënten parten speelt o.a. door een sterke nadruk op experiëntiële technieken. De aanpak biedt een geïntegreerde behandeling in relatief korte tijd (3 jaar). De behandeling is niet alleen gericht op het stabiliseren van symptomen maar besteedt ook relatief snel aandacht aan het verwerken van trauma's, overwinnen van klachten en verder herstel. Er is erkenning van de ervaringen van DIS-patiënten van identiteitsfragmentatie en amnesie, terwijl er niet wordt uitgegaan van aparte, autonoom functionerende persoonlijkheidstoestanden met ieder een eigen geheugensysteem. De wisselingen in gedrag en emoties worden gezien als uiting van verschillende vaak terugkerende, rigide gemoedstoestanden of schemamodi.

Er zal gebruik worden gemaakt van een multicenter, meervoudig baseline design en er zullen 32 poliklinische patiënten worden geïncludeerd van drie instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Patiënten worden willekeurig toegewezen aan een basislijnlengte (d.w.z. 13 weken, 14 weken, enz. tot 20 weken). Na een korte exploratiefase van 8 weken (toegevoegd voor onderzoeksdoeleinden) start de interventiefase. Patiënten krijgen 3 jaar schematherapie (twee jaar tweemaal per week en één jaar eenmaal per week). Tot slot volgen zes maandelijkse boostersessies.

Beoordeling van dissociatieve symptomen middel semi gestructureerde interviews vormen de primaire uitkomst maat. Daarnaast zullen verschillende pre-, post-, en follow-up metingen worden uitgevoerd waarin de aanwezigheid van DIS, trait dissociatieve symptomen, comorbide symptomatologie, en algemene symptomatische distress gemeten wordt.

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website www.stbijdis.nl

Hoofdonderzoekers:

Robin van der Linde – PhD student

Prof. Dr. Rafaele Huntjens – hoofdonderzoeker

Prof. Dr. Marleen Rijkeboer – hoofdonderzoeker

Dr. Nathan Bachrach - hoofdonderzoeker

Financiering:

Deze studie is mogelijk gemaakt door Stichting tot Steun VCVGZ, RINO Zuid, en de betrokken instellingen (GGZ Oost Brabant, Arkin, Altrecht).

Looptijd:

2021-2026